تبلیغات
Case Method in MIS Education - سیستمهای اطلاعات مدیریت

امروز:

سیستمهای اطلاعات مدیریت

» نوع مطلب : تئوری‌سیستم اطلاعات مدیریت ،

رویكردی كه به وسیله آن سازمانها می توانند توانایی محاسبه را بكار ببرند ؛ ازطریق توسعه سیستم اطلاعات مدیریت می باشد 0 یك تعریف قابل قبول جهانی درمورد سیستم اطلاعات مدیرت وجود ندارد و آنهایی كه موجود می باشد انعكاس تاكید و شاید تاكید و شاید داوریهای مبدعان ( ابداع كننده ) آنـها باشد به هر حال سیــستم اطلاعات مدیـــریت می تواند بعنــوان یك سیــستم مدیـریت پایــگاه اطلاعـــاتی مورد توجه قــرار گرفتــه و نیازهای مدیران یا تصمیم گیران را در یك سازمان با یكدیگر سازگار سازد ...

 سیستم اطلاعات مدیریت یك سیستمی است كه شیوه های قطعی را بـرای فــراهم ساختن مدیریت در همه مراحل با تمامی عملكرد ها با اطلاعات دقیق بر اسـاس اطلاعـــات منابــع داخلی بكار می برد تا آنها را برای تصمیم گیری موثـر و به جهـت طراحـی راهنمـــایی و اداره فعالیت هایی كه آنها مسئولیت دارند قادر سازد 0

درباره تعریف بالا آن چیـزی بایـد یاد آوری شود كه تــاكید روی كاربــردهایی است كه با آنها این اطلاعات بیان می شود 0

طراحی ؛ هدایت و كنترل اجزا ســازنده اساسی برای (( مدیریت )) هستــند در اساس تجـزیه و تحلــیل اطــلاعات خام ( داده ها)‌به اطلاعــات و ارسال اطـلاعات حاصلـه به كاربرد عملكرد كلیـدی سیســتم اطلاعــات مدیریت می باشـد بنابراین باید یاد آوری نمود كه وجود سیستم اطلاعات مدیریت در ســازمانــها به منظور كمك به آنها جهت میل به اهداف طراحی و كنترل پروژه هــا و عملیات آنــها جــهت كمك برای سرو كله زدن با بلا تكلیفی و كمك برای سازگاری با تغییرات یا در حقیقت( واقعاً‌) شروع تغییر می باشد سپس سوالی كه ممكن اس یكی بپرسد اینست : عملكردهای مدیریت كه سیستم ماطلاعات مدیریت را تسهیل می نماید چه چیزهایی هستند و مراحل تصمیم مختلفی كه در آنها مدیــریت می تــواند مــورد استــفاده قرار گیـرندچه چیزهایی می باشندجواب كامل به این سوال اینست كه اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت را می توان در مدیریت تشخیص داد به هرحال قبلا از آنكه بتوانیم عملكردهای مدیریت را آزمایش كنیم حیاتی است كه پروژه های سازمان و ساختار ها را مورد بررسی قرار دهیم ساختار ها و پروژه های سازمانبه جاست به این وضعیت اشاره كنیم كه فعالیت های سیستم اطلاعاتی در درون ساختار سازمانی به وقوع می پیوند زمانیكه سیستم اطلاعات مدیریت بدنبال خدمت به اهداف سازمان می باشد بنابراین برای متخصیصن اطلاعات مهم می باشد در موردآنچه كـه سازمانهــا هستند( چگونگی سازمانها ) ســــاختارهای آنها و عواملی كه روشها وعملیات آنها تحت تاثیر قرار می دهند دانش كارآمد داشته باشند 0

یك تعریف قابل پذیرش جــــهانی در مورد سازمان وجود ندارد اما تعریف ( كمز ) در سال 1976كاملا“ تعریف جالبی است اوبیـــان می كند كه یك سازمان الكویی از روشها می باشد كه عده زیادی از مردم در یـك مســئولیت پیچیده در گیر بوده و در برقراری و موفقیت آگاهانه و سیستماتیــك اهداف مورد قبول دو طرف خود را به یكدیگر مرتبط سازند 0

سازمان رسمی به وسیله سازمانی استانداردها و روشــهای رسمی ارائه می شود در حالی كه سازمان غیررسمی یك تعامل اجتماعی میان اعضای ســـازمان رفتار وروابط آنها و تمامی شیوه های غیر استاندارد انجام عملیات می باشد 0 توسعه سیستم اطلاعات مدیریت موثر بستگی به تشخیص سازمان درون یك سازمان دارد چون روابط بیان شده در نمودارسازمان رسمی همیشه روابط كلیدی نیستــند و مردم روش تغییر شیوه های رسمی و استاندارد را در دست ندارند 0

كوتاه كردن تشریفات اداری و غلبه بركاغذ بازی عباراتی هستند به طور معمول برای توصیف این فرایند بكار می روند بنابراین برا ی طراحان سیستـمهـای اطلاعــات مهم است كه از عوامل موثر گوناگون روی طرح سازمانی آگاهی داشته باشند 0

 مراحل و عملكردهای مدیریت ب��ید یاد آوری كرد كه ارزش هر نوع اطلاعات ار اعمالی حاصل مـی شود كه مدیریت بعنوان نتیجه بكارگیری آن اطلاعـــات بدست می آورند این مسئـله چیـزی را پیگیری می كند كه متخصصین اطلاعات نیاز دارند بدانــند كه چه وظـایف و اعــمالی را بـاید مدیریت انجام دهد تا اینكه آنها قادر به تولید اطلاعات مفید و مرتبط بشوند اعمـــــال مدیریت را می توان به پنج حیطه دسته بندی كرد 0

طراحی برنامه ریزی تصمیم گیری سازمان و هماهنگی رهبری و؛ رهبری و انگــیزه كنترل : بطور واضح تــاكید اعمال شده به هر حیطــه از مدیری به مدیر دیگر متــغیر بـوده و مخصوصا“بستگی به سطح مدیریت در سازمان دارد 0 تفاوتهای آشكاری در نیازمندیهای اطلاعات میان یك مدیر در مرحله اجرایی عملیاتی مانند مدیر شبكه حمل و نقل و یك مدیر در سطح تاكتیكی مانند مـدیر حسـابداری و فروش یا در مرحله استراتژیك مانند راهنمـای مدیریت یا هیات مدیران وجود دارد در بالاتــریـن مـرحـله استراتژیك ســیستم اطلاعــات مدیــریت رســمی مدیـــریت غیر رسمی و عوامل موثربیرونی بطور فزاینده ای مهم می شوند دیگر عمواملی كه وظایفی را كه باید مدیر انجام دهدو ازاینرو نیازمندیهای اطلاعــاتی او ( زن یا مرد ) را تحت تاثیــر قرار می دهد وســعت مسئولیـــت عمــلی در درون یك سازمــــــان می باشد. مسئولیت عملی آنست كه چه چیزی توسط متخصصین؛ مدیران و كاركنان از طریق دپارتمانهای وواحدخای سازمان اعمال می شود 0

 احتمالا“ رایج ترین مثال این موضوع پرسنــل بخــش باشد كه مسئـولیتهای عملی در مورد بسیــــاری افراد و فعــالیت های روابط صنعتی از طریق كل سازمان دارند در حالیــكه هر كدام از پنــچ حوزه عملی كه وظیــفه مدیریــت را بوجود مــی آورند به اطلاعات مرتبط نیازدارند سه حوزه مخــصوص طـراحی ؛ تصمیم گیری و كنترل در مورد سیستم اطلاعات مدیریت سازمان تقاضای شدید ایجاد می كنند 0

طبیعت ( ماهیت ) طراحی ؛ تصمیم گیری و تكنیكهای موجود: طراحی و تصمیـم گیری به حق وظایف اولیه مدیریت نامیده می شوند واین وظایف در هرمرحله از مدیریت اتفاق می افتد اگر چه بطور طبیعی نوع طراحــی و تصمیـم گیری بین مراحل تغییــرخواهد كرد 0 طراحی فرایند تصمیم گیری فوری در مورد انـــجام چیزی وچگونگی انجام چیز می باشد. فرایند نقشه هایی منــجر می شود كه دوره های از پیش تعیین شده فعالیتـــی می باشند كه اهــداف سازمانــی را منعكس نموده و این نقشه های به وسیله تصمیــمات و ایده هایی بــكار برده می شوند بنــابرایـن طراحی و تصمیم گیری موثربطور تفكیــك ناپذیری مرتبــط هستند زیــرا بدون تصمیـم گیری و فعالیت ها فراینــد طراحی یك عمل بی حاصــل می باشد 0

به منــظور فراهــم نمـودن اطلاعات دقیــق مدیران سیستــم اطلاعات مدیــریت بایستــی از انواع تصمیم گیری در مراحل مختلف سازمان آگــاهی داشته باشند یــك طبقه بنــدی مفید آن است كه توسط ( اچ - ای – سیمون )) ارائه شده است 0

كــسی كه تصمیم گیری را به دو مقوله برنامــه ای و غیر برنـامه ای طبــقه بندی نمود تصمیهای دارای برنامه آنهایی هستــند كه معمول و تكراری و جــایگاه قوانین تصمــیم مشخص است 0برعكس تصمیمات غیر برنامه ای جدید و بدون ساختار بوده و ماهیت شكل و قوانین تصمیم پیچیده می باشند و در حد پایینی قابل در ك هستند. این مسئله به دنبال توضیحات مختصری می باشدكه روشهاواطلاعات كاملاًمتفاوت برای انواع تصمیم گیری مختلف موردنیازمی باشدكه كاربردمشخصی برای طراحی سیستم اطلاعات مدیریت دارند.

برای ایجادارزش درمورداطلاعات بایستی دررفتارتصمیم گیری تغییرحاصل شودومتعاقباًبایدتمركزتصمیم روی سیستم اطلاعات مدیریت باشد.این بدین معناست كه سیستم اطلاعات مدیریت بایستی باتوجه به انواع تصمیم هاچگونگی تصمیم گیریها.چگونگی ارتباط تصمیم گیران باسازمان ماهیت سازمان مخیط آن وغیره طراحی شود.پذیرش ودركاین اهمیت توسط مدیران ومتخصصان اطلاعات یك ضرورت اصلی برای طراحی سیستم اطلاعات مدیریت كارآمدمی باشد.


نوشته شده در : دوشنبه 17 خرداد 1389  توسط : گروه5 .    نظرات() .